0918 227 808  (Po-Pia: 09:00 - 16:00)

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetový obchod - pneumatiky a disky

Predávame pneumatiky a disky, ktoré si môžete zakúpiť za nasledujúcich obchodných podmienok. Vyberte si z bohatej ponuky na našom eshope.

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.autoobuv.sk.
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
 1. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov

a s inými relevantnými právnymi predpismi.

 1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.autoobuv.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
 • Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.autoobuv.sk:

Obchodné meno:  AutoObuv, s.r.o.

reg.:                      Okresný úrad Košice I, odd. Sro, vl. č. 31651/V

Sídlo:                    Vihorlatská 625, 072 22 Strážske

Zast.:                     Miroslav Vilkovský, konateľ

IČO:                      47015012

DIČ:                      2023702153               

IČ DPH:                SK2023702153

e-mail:                  info@autoobuv.sk                                     

tel.:                       +421 918 227 808

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  
 1. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 2. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 • Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátka č. 3, 043 79 Košice
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/6224 547

Článok III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu autoobuv.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje jeho okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru je uvedená na stránkach internetového obchodu pri vybranom tovare alebo je ju možné overiť si u predávajúceho mailom.
 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať
 3. prostredníctvom webového sídla (e-shop),
 4. e-mailom,
 5. telefonicky

Objednávka cez e-shop

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje kupujúci tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím „Kúpiť“. Po ukončení nakupovania sa dostane na podstránku nákupného košíka so sumarizáciou vybraného tovaru. Kliknutím na „Dokončiť objednávku“ prejde na podstránku, na ktorej zvolí spôsob dopravy a spôsob platby.  Následne vyplní osobné, prípadne aj fakturačné údaje. Objednávku záväzne potvrdí kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Objednávka e-mailom

Pri nákupe prostredníctvom elektronickej pošty je potrebné odoslať objednávku na info@autoobuv.sk . Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo e-mail
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

a v prípade právnickej osoby aj:

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.

Telefonická objednávka

Telefonickú objednávku je možné uskutočniť na tel. č. +421 918 227 808. Kupujúci uvedie rovnaké údaje ako pri objednávke uskutočnenej e-mailom.

 • Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok.
 1. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.
 2. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 3. Prijatie záväznej objednávky potvrdí automatickým oznámením zaslaným e-mailom. Oznámením o prijatí objednávky kúpna zmluva ešte nie je potvrdená.
 • Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy prostreníctvom e-mailu po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 • Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho a údaje o predávajúcom.
 1. Kupujúci môže odoslanú objednávku stornovať do 24 hodín odo dňa jej odoslania, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.
 2. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov.  Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
 • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
 • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
 • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 • Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 1. Kupujúci je povinný najmä:
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
 1. Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.

Článok V

Cena tovaru

 1. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.autoobuv.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), keďže predávajúci je jej platcom.  
 2. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane všetkých daní a poplatkov (napr. poštovné, balné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 • Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 1. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.
 2. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je kupujúcemu zaslaná e-mailom. Pokiaľ je potrebné dodať spolu s tovarom aj záručný list, tento je priložený k zásielke.
 3.  Záloha na exkluzívne alebo špeciálne objednávky

  Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru vyrábaného alebo upravovaného na zakázku  (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, resp. tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa) je zákazníkovi vystavená faktúra na minimálne 50% a maximálne 100% z hodnoty objednávaného tovaru ( v závislosti od miery exkluzivity objednávaného tovaru ) s DPH. Zákazník je oprávnený stornovať takúto objednávku v rámci vopred dohodnutej dodacej lehoty a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy za predpokladu zaplatenia odstupného v dohodnutej výške zálohovej faktúry (50% až 100% z celkovej ceny tovaru), pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné. Dohodnutá dodacia lehota je uvedená individuálne emailom alebo telefonicky.
  Kúpa tovaru, kde je konečným príjemncom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

Článok VI

Poštovné a balné

 1. Objednaný tovar je možné v rámci Slovenskej republiky dodať prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD za cenu 3 eur s dph za 1kus pneumatiky alebo disku, kde minimálne poštovné je 5€. Lehota dodania je do 2 až 14 pracovných dní odo dňa expedovania.
 2. Predávajúci si balné neúčtuje.

Článok VII

Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

Platba vopred bankovým prevodom

Kupujúci vykoná úhradu na základe platobných údajov uvedených v potvrdení o uzatvorení kúpnej zmluvy. Variabilný symbol je potrebné zadať v každej platbe. Pri platbe bankovým prevodom sa doba dodania tovaru predlžuje o čas potrebný na  zúčtovanie bankovej transakcie a spracovanie platby. Tovar z externého skladu alebo od výrobcu nie je automaticky rezervovaný, pred zúčtovaním platby sa môže vypredať. V takom prípade Vám bude objednávka zrušená a peniaze ihneď vrátené na účet.

Ak zákazník, pri platbe vopred, neuhradí objednaný tovar do 3 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru na sklade pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň tým zaniká kúpna zmluva.

Na dobierku

Kupujúci zaplatí konečnú cenu za objednaný tovar až pri jeho prevzatí od kuriéra. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania na bankový účet predávajúceho alebo zaplatenia kuriérskej spoločnosti.

Článok VIII

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy a v prípade platby vopred odo dňa zaplatenia.
 2. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom.
 • Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený od zmlvy odstúpiť.
 1. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a potvrdení uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to buď osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 2. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.
 3. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia môže kupujúci spísať priamo na mieste s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 • Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.
 • V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 1. Po prevzatí tovaru kupujúci prehliadne tovar a bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na info@autoobuv.sk.
 2. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, podpíše dodací list.
 3. Prevod vlastníckeho práva

  Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

  Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujednanom množstve, akosti a prevedení.

  Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.

  Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.

  Ak nie je ujednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

  S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar v celkovej hodnote presahujúcej 500,- € vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Bezodkladne ako kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

 4. V prípade ak zákazník tovar nepreberie a neodstúpi od zmluvy, prípadne neprevezme dobierku, budeme mu účtovať poplatok za uskladnenie podľa Občianskeho zákonníka §614 odsek (5) vo výške 50€. Tovar je od vrátenia na našu adresu dostupný na opätovné vyzdvihnutie 3 dni. Počas tejto doby je tovar rezervovaný na vyzdvihnutie. O mieste opätovného vyzdvihnutia sa zákazník informuje emailom alebo telefonicky.

Článok IX

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
 • prevzatia tovaru
 • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
 • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 2. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:

AutoObuv, s.r.o.

Vihorlatská 625, 072 22 Strážske 072 22

alebo e-mailom na info@autoobuv.sk.  

 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu:

AutoObuv, s.r.o.

Vihorlatská 625, 072 22 Strážske 072 22

Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, zničený alebo inak opotrebovaný z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 3. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 4. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 1. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 • Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 • Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.
 • Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru.

Článok XI

Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 • V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@autoobuv.sk. alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 1. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 2. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 • Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 1. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 2. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 • Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XII

Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.autoobuv.sk.  

Článok XIII

Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XIV

Ochrana osobných údajov

 1. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke autoobuv.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XV

Autorské práva

 1. Všetok obsah, t.j. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, texty a iné, sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora, ktorým je predávajúci, je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu Autoobuv v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 1. Zmluvné strany súhlasia s doručovaním všetkých písomností prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08.2016.

Novinky emailom

Chcete byť informovaný o novom tovare v našom sortimente, najnovších akciách a ponukách, ktoré pre vás pripravíme?
Prihláste sa k ich odberu e-mailom.

Facebook AutoObuv.sk pneumatiky